Om Oss

Innowajet Sweden AB har under mångårig tjänstgöring samlat mycket erfarenhet inom specialområdet högtrycksvatten. Idag består Innowajet Sweden AB av ett flertal rutinerade mekaniker, arbetsledare och säkerhetsrådgivare.

Vi tillverkar utrustning som löser kundproblem inom högtryckstvätt och hetvatten. Bland våra kunder finns väghållare, saneringsföretag, målerier, klottersanerare, kommuner, flygplatser, industrier, mm.

 

Innovativa produkter för enkla lösningar

Våra produkter kännetecknas av innovativa och enkla lösningar som är användarvänliga och produktionshöjande. Vi lägger ner mycket arbete på att få produkterna så flexibla som möjligt så att användningsområdena, även för utrustning ägnad i första hand för vinterarbete, skall kunna användas under hela året.

Återförsäljare

Vi är också återförsäljare av utrustning för professionella användare av högtrycks- hetvattenutrustning.
Vi kan erbjuda mobila och stationära anläggningar i alla tryck- flödes och temperaturklasser och dessutom reservdelar
och tillbehör till synnerligen fördelaktiga priser.

Vårt huvudkontor finns i Sjöbo.

Kontakta oss här >>


Miljöpolicy

Ett effektivt miljöarbete är en av grundstenarna till långsiktig
lönsamhet och god ekonomisk tillväxt.
Både lång- och kortsiktiga miljöinsatser måste göras med
hög ambitionsnivå och vara så dimensionerade i tid och
omfattning att de bidrar till vårt företags långsiktiga konkurrenskraft.

Miljön är viktig både för människor och djur

Arbetsmiljö

• Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet i vår
verksamhet är att säkerställa en arbetsmiljö som inte
utsätter medarbetarna för ohälsa eller olycksfall samt
erbjuder god arbetslivskvalitet vad gäller fysiska, psykiska
och sociala förhållanden.

• Samtliga medarbetare ska ha god kännedom om de
risker arbetet medför och hur man förebygger hälsoproblem.

• Arbete vid Företaget ska i största möjliga mån vara
intressant och utvecklande för den enskilde individen.

• Samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare ska
fungera så att erfarenheter och synpunkter beträffande
arbetsmiljön tas tillvara och arbetstagarna känner delaktighet
i arbetsmiljöarbetet.

• Vid introduktion av nyanställda ska särskild vikt
läggas på information om hälsorisker samt individens
möjligheter till utveckling inom företaget.

• Arbetsmiljöfrågor ska handläggas på samma sätt och
samtidigt som vardagliga driftfrågor.


Yttre miljö
Vi ska minimera miljöeffekterna genom att:

• Utveckla och marknadsföra produkter som är så skonsamma
mot miljön som möjligt.

• Välja tillverkningsprocesser som är så skonsamma
mot miljön som möjligt.

• Välja miljövänligt och återanvändbart material vid
utveckling och tillverkning av produkter samt vid
köp av komponenter från underleverantörer.

• Tillämpa en helhetssyn på våra produkters miljöstörning